Interim Omgevingsdiensten

Cultuurverandering
Het veranderen van de cultuur van een organisatie wordt door velen ervaren als een weerbarstige materie: cultuurverandering als een langzaam en pijnlijk proces dat op onherroepelijke weerstand bij medewerkers stuit. Cultuuromslag is dus een duurzame gedragsverandering.
Zonder de complexiteit van dergelijke veranderprocessen te onderschatten, mislukken cultuurverandertrajecten omdat zij ingezet worden vanuit de verkeerde aannames over wat cultuur is en hoe je een cultuur kunt veranderen. Vaak gaat er teveel aandacht uit naar de systemen en processen, terwijl de werkelijke verandering ligt in het gedrag van medewerkers. Succes van een managementteam hangt sterk samen met de interne effectiviteit van het team.

Omgevingsdiensten
Omgevingsdiensten zitten in de omslag van gemeentelijke dienst (ambtenarij) naar een resultaatgerichte bedrijfsvoering en veelal ook in een opbouwfase. Medewerkers uit verschillende organisaties starten in een nieuw bedrijf waar processen en afspraken nog niet helder beschreven staan en/of vastgesteld zijn.  Van medewerkers vraagt dat een wezenlijk andere (werk) houding. Dat stelt hoge eisen aan het teamproces en aan hoe de individuele leden zich opstellen binnen het team. Juist in deze beginsituatie is het van cruciaal belang de grondhouding en energie van de eigen medewerkers op peil te brengen en te houden.

Sinidito kan medewerkers binnen uw omgevingsdienst ondersteunen bij team- en individuele processen.

Aanbeveling Omgevingsdienst Veluwe IJssel door de heer J.W.Strebus
Jeanet heeft uitstekend werk geleverd. Ze heeft team Handhaving op daadkrachtige en persoonlijke wijze naar het einddoel gecoacht.
Daarnaast heeft Jeanet een goed gevoel voor verhoudingen en heeft zij met gedrag en handelen het vertrouwen gekregen van de gehele organisatie en op die wijze een positive bijdrage geleverd aan een cultuurverandering van een ambtelijke - naar een resultaatgerichte organisatie.

login