Intervisie

Intervisie is een vorm van deskundigheidsbevordering waarbij medewerkers een beroep doen op collega’s om mee te denken over persoon- en functie- gebonden vraagstukken en knelpunten uit de eigen werksituatie. Meedenken door het stellen van vragen om zo vanuit het eigen probleemoplossend vermogen zicht te krijgen op het ingebrachte probleem en hoe hierin te handelen. Reflecteren is leren. De trainer heeft een begeleidende, coachende- en ondersteunende rol.

Wanneer?

  • Samenwerking en vraagstukken uit de dagelijkse praktijk
  • Werken aan problemen die deelnemers persoonlijk aangaan
  • Problemen verhelderen, hanteerbaar maken en mogelijkheden tot actie onderzoeken
  • Oplossen probleem vanuit verschillende deskundigheden en ervaringen
  • Verwerven inzichten in eigen handelen en het genereren van nieuwe alternatieven

Er wordt gewerkt met de best passende intervisiemethode voor de betreffende groep.

Aan een bijeenkomst zijn voorwaarden verbonden:
De deelnemers hebben bereidheid om hun eigen functioneren te bespreken -er bestaat unanieme bereidheid Er heerst een gevoel van veiligheid -er heerst gelijkwaardigheid  en de deelnemer geeft openheid. De trainer vraagt hier commitment op bij de start aan de deelnemers.
Maximaal 4 a 6 bijeenkomsten van 1 ½ tot 2 uur. In groepjes van 3 tot 6 deelnemers.

login